Bestron AF727 Kettle מדריך למשתמש

Bestron AF727 Kettle מדריך למשתמש עבור התקן

Bestron AF727 Kettle מדריך למשתמש

תמציות של תוכן

תוכן סיכום בדף לא. 1

AF7271.7LMAX1.0L0.5LMINHandleiding snoerloze waterkokerDeutschGebrauchsanweisung Kabelloser WasserkocherFrançaisMode d'emploi bouilloire sans filEnglishInstruction manual cordless jug kettleItalianoIstruzioni per l'uso hervidor de agua sin cableEspañolManual del usuario bolliture senza filiv 131211-08Nederlands

תוכן סיכום בדף לא. 2

HandleidingVeiligheidsvoorschriften - Algemeen• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.• Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen die door een lichamelijke,zintuiglijke of geestelijke beperking, of gebrek aan ervaring en kennis het apparaat niet veilig kunnengebruiken, tenzij ze instructies hebben gehad over het gebruik van het apparaat door een persoon dieverantwoordel

תוכן סיכום בדף לא. 3

HandleidingWerking - AlgemeenNederlandsHet apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijkedoeleinden, niet voor professioneel gebruik.43751.7LMAX1.0L20.5LMIN11. Waterkan2. Waterniveau-aanduiding63. Deksel4. Knop voor het openen van de deksel5. Handgreep96. Aan/uit-schakelaar7. Schenktuit88. Basis9. Snoer en stekker Figuur 1werking - Voor het eerste gebruikVóór het eerste gebruik, dient u eerst eventuele fabricageresten te verwijderen door drie maal een vollekan water aan de kook te brengen. Goo

תוכן סיכום בדף לא. 4

Handleiding• • • Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.Reinig de waterkan met een vochtige doek. Dompel het apparaat nooit onder in water. Zet hetapparaat nooit in een afwasmachine. Let er op dat geen vocht in de elektrische aansluitingen dringt.Wanneer de binnenkant van de kan erg verkleurd is, dan kunt u deze het beste schoonmaken met eenvochtige doek met wat soda. Spoel de waterkan hierna heel goed uit. • • Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakm

תוכן סיכום בדף לא. 5

HandleidinggArAntieBePAlingenNederlandsDe importeur geeft onder de volgende voorwaarden 60 maanden na aankoopdatum garantie op dezeapparatuur tegen defecten die zijn ontstaan door fabricage- en/of materiaalfouten.1. In de genoemde garantieperiode zullen geen kosten worden berekend voor arbeidsloon en materiaal.De onder garantie uitgevoerde reparatie verlengt de garantietermijn niet.2. Defecte onderdelen of bij remplace (omruiling) de defecte apparaten zelf, worden automatischeigendom van de impo

תוכן סיכום בדף לא. 6

GebrauchsanweisungWir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Kabelloser Wasserkochers, mit dem Sie inkurzer Zeit Wasserkochen können.• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.• Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt,oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfendas

תוכן סיכום בדף לא. 7

Gebrauchsanweisungverwendung - AllgemeinDas Gerät ist nur für den Hausgebrauchvorgesehen und nicht für die3professionelle Verwendung.4751.7LMAX1.0LDeutsch1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2Wasserkanne1WasserstandsanzeigeDeckelKnopf für das Öffnen des DeckelsGriffEin/Aus-SchalterAusgießer8SockelKabel mit Stecker 0.5LMIN69Abbildung 1verwendung - Vor der ersten VerwendungBevor Sie den Wasserkocher benutzen, kochen Sie bitte erst dreimal eine volle Kanne Wasser auf undschütten Sie das gekochte Wasse

תוכן סיכום בדף לא. 8

GebrauchsanweisungReinigung und WartungZiehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.Reinigen Sie die Wasserkanne mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie das Gerät nie unter Wasser.Stellen Sie das Gerät keinesfalls in einen Geschirrspüler. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit indie elektrischen Anschlüsse eindringt.Wenn die Innenseite der Kanne sehr verfärbt ist, können Sie diese am besten mit einem feuchten Tuchund Soda säubern. Spülen Sie die Wasserkan

תוכן סיכום בדף לא. 9

gebrauchsanweisunggArAntieBestiMMungenDeutschDer Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie abKaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. DieGarantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhaften Gerä

תוכן סיכום בדף לא. 10

Mode d’emploiNous vous félicitons de votre achat! Votre bouilloire électrique sans fil vous permettra defaire bouillir del’eau en un minimum de temps.Consignes de sécurité - Généralités• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.• Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d’emploi.• Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques,mentales ou sensorielles limit

תוכן סיכום בדף לא. 11

Mode d’emploiFonctionnement - GénéralitésL’appareil est destiné uniquement à l’utilisationdomestique, et non à l’usage professionnel.43751.7LMAX1.0LFrançais1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 20.5LMIN1BouilloireIndicateur du niveau d’eauCouvercleBouton d’ouverture du couverclePoignéeInterrupteur marche/arrêtBec verseur8SocleCordon et fiche 69Figure 1fonctionement - Avant la première utilisationAvant de commencer à utiliser votre bouilloire électrique, faites d’abord bouillir par

תוכן סיכום בדף לא. 12

Mode d’emploiNettoyage et entretien• • • Débranchez la fiche et laissez refroidir l’appareil.Nettoyez la bouilloire avec un chiffon humide. N’immergez jamais l’appareil. Ne mettez jamaisl’appareil au lave-vaisselle. Ne laissez pas d’humidité pénétrer dans les connections électriques.Si l’intérieur de la bouilloire est très décoloré, le meilleur moyen de le nettoyer est un chiffon humideavec un peu de soude de ménage. Rincez ensuite la bouilloire bien à fond. • V

תוכן סיכום בדף לא. 13

Mode d’emploiconditions de gArAntieFrançaisÀ compter de la date d’achat de cet appareil, l’importateur donne, aux conditions suivantes, 60 mois degarantie couvrant tous les défauts consécutifs à des défauts de pièce et main d’œuvre.1. Pendant la période de garantie aucun frais ne sera facturé pour les pièces et la main d’œuvre. Lesréparations effectuées sous garantie ne prolongent pas le délai de garantie.2. En cas d’échange, les pièces défectueuses ou les appareils

תוכן סיכום בדף לא. 14

Instruction manualCongratulations with the purchase of your cordless jug kettle, an appliance which will enable you to boilwater very quickly.Safety instructions - General• Please read these instructions carefully and retain them for reference.• Use this appliance solely in accordance with these instructions.• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory ormental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have be

תוכן סיכום בדף לא. 15

Instruction manualOperation - GeneralThe appliance is intended only for domestic use,not for professional use.34751.7LMAX1.0L1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 20.5LMIN1JugWater-level indicatorLidButton to open the lidHandleOn/Off switchSpout8BasePower cord and plug 69Figure 1operation - Before use for the first timeWhen using the jug kettle for the first time boil three jugs of water, and dispose of the boiled water. This willremove the last traces from the manufacturing process.Tip: You can use vinega

תוכן סיכום בדף לא. 16

Instruction manualCleaning and maintenance• • • Remove the plug from the wall socket, and allow the appliance to cool.Clean the jug with a damp cloth. Never immerse the appliance in water. Never put the appliance in adishwasher. Make sure that the electrical connections do not become damp.If the interior of the jug has become severely discoloured, then the best way to clean it is with a dampcloth and a little washing soda. After cleaning, rinse the jug very thoroughly. • Never use corros

תוכן סיכום בדף לא. 17

instruction manual7.8.9.10.11.b. Faulty installation and/or use in a manner contravening the prevailing legal, technical or safetyregulations.c. Connection to a mains voltage other than the voltage specified on the type plate.d. Unauthorized modifications.e. Repairs carried out by third parties.f. Careless transport, i.e. without suitable packaging materials or protection.No claims may be made under this warranty for:a. Losses incurred during transport.b. The removal or changing of the appliance

תוכן סיכום בדף לא. 18

Istruzioni per l’usoDesideriamo congratularci con voi per l’acquisto di questo bollitore elettrico senza cavo, il quale consentedi portare a ebollizione in breve tempo la quantità di acqua desiderata.Prescrizioni di sicurezza - Generalità• Leggere attentamente le istruzioni d’uso e conservarle con cura.• Utilizzare questo apparecchio seguendo scrupolosamente le presenti istruzioni per l’uso.• Questo apparecchio non può essere utilizzato da bambini e da persone che, a causa di u

תוכן סיכום בדף לא. 19

Istruzioni per l’usoFunzionamento - Avvertenze generalQuesto apparecchio è concepito esclusivamenteper l’impiego domestico e non per l’uso professionale.43751.7LMAX1.0L1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1CaraffaIndicatore livello acquaCoperchioManopola di apertura coperchioImpugnaturaInterruttore di acceso/spentoBeccuccio8BaseCavo con spina 20.5LMIN69 Figura 1Funzionamento - Primo utilizzoPrima di utilizzare il bollitore per la prima volta, è necessario portare tre volte ad ebollizione la caraff

השאירו תגובה