Topcom SMC-2000H Automobile Accessories מדריך למשתמש

Topcom SMC-2000H Automobile Accessories מדריך למשתמש עבור התקן

Topcom SMC-2000H Automobile Accessories מדריך למשתמש

תמציות של תוכן

תוכן סיכום בדף לא. 1

SMC-2000H Massage cushionUSER GUIDE / HANDLEIDING / MANUEL D’UTILISATEURBEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE USUARIOBRUKSANVISNING / BRUGERVEJLEDNINGANVÄNDARHANDBOK / KÄYTTÖOHJE / MANUALE D’USOMANUAL DO UTILIZADOR / UŽIVATELSKÁ PÍRUKA  / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / INSTRUKCJA OBSUGIMANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE / UŽÍVATEL’SKÝ MANUÁLV.1.0 - 06/08

תוכן סיכום בדף לא. 2

UKThe features described in this manual are published with reservation tomodifications.NLDe in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerdonder voorbehoud van wijzigingen.FRLes possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve demodifications.DEDie in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Leistungsmerkmalewerden unter dem Vorbehalt von Änderungen veröffentlicht.ESLas características descritas en este manual pueden ser objeto de futurasmodificaciones.SEFu

תוכן סיכום בדף לא. 3

TOPCOM SMC-2000HIntended PurposeThe SMC-2000H is a portable shiatsu massage cushion that contains internal electronic motors andgears designed to massage the person sitting on it.The full intensity Shiatsu function imitates a strong, stimulating massage.The massage cushion can be fixed on an office chair or any other suitable seating with backrest (chair,sofa, or similar).With the controller you can vary the type, location, or intensity of massage.The infrared heating improves the comfort during

תוכן סיכום בדף לא. 4

TOPCOM SMC-2000H3.2•••••••••••••3.3•••••••Electric shockDo not operate this product when the cord or plug is damaged.Do not use the product if it is not working properly, dropped or damaged.Repairs to electrical appliances must only be carried out by qualified persons. Incorrect repairs canlead to considerable danger for the user. In the event of repairs, please contact our customerservice or an authorized dealer.Don't disassemble this product. It doesn't

תוכן סיכום בדף לא. 5

TOPCOM SMC-2000H4.1InstallationENGLISH4Transportation screwRemove the transportation screw on the backside of the product before use.Not removing the screw can cause permanent damage to the massage cushion.No guarantee is accepted in this case.The massage cushion comes with a screw located on the backside of the unit to protect the massagemechanism during shipment.This screw must be removed before use to allow that the massager functions properly.Properly dispose the screw and install the includ

תוכן סיכום בדף לא. 6

TOPCOM SMC-2000HIV••••V••••VI•••VIIUpper back rolling massagePress this button for a massage of your upper back only.The corresponding LED light will illuminate.The massage mechanism will skip the lower bag during massage.Press this button again to switch the massage off.Lower back rolling massagePress this button for a massage of your lower back only.The corresponding LED light will illuminate.The massage mechanism will skip the upper bag during massage.Press this button a

תוכן סיכום בדף לא. 7

TOPCOM SMC-2000HXIIDemo buttonPress this button to demonstrate the features of the massage cushion.ENGLISH•There is a 15-minute auto shut off on the unit for your safety.When the massager is switched off, the massage mechanism will always return to itslowest position.When selecting the seat vibration together with the back massage, there will be aslight decrease of the vibration strenght. This adjustment is perfectly normal andshould not be interpreted as a defect.6Technical dataDimensions (W/

תוכן סיכום בדף לא. 8

TOPCOM SMC-2000H10 Topcom warranty10.1Warranty periodThe Topcom units have a 24-month warranty period. The warranty period starts on the day the new unitis purchased.Consumables or defects causing a negligible effect on operation or value of the equipment are notcovered.The warranty has to be proven by presentation of the original purchase receipt, on which the date ofpurchase and the unit-model are indicated.10.2Warranty handlingA faulty unit needs to be returned to a Topcom service centre incl

תוכן סיכום בדף לא. 9

TOPCOM SMC-2000H1Beoogd gebruik2Wat is shiatsu‘Shiatsu’ betekent in het Japans ‘vingerdruk’.Shiatsu is vooral bedoeld om de energiestroom op te wekken die zorgt voor een betere circulatie vanhet bloed, van de lymfevloeistof, enz. Deze massagevorm brengt uw spijsverteringsstelsel,bloedsomloop, ademhalingsstelsel, zenuwstelsel en immuunsysteem opnieuw in evenwicht wanneerdeze verstoord zijn omdat uw lichaam de beschikbare middelen herverdeelt om de dagelijkse stress tekunnen verwerken.Door

תוכן סיכום בדף לא. 10

TOPCOM SMC-2000H3.2•••••••••••••3.3•••••10Elektrische schokGebruik het product niet als de kabel of stekker beschadigd is.Gebruik het product niet als het niet correct werkt, als het gevallen of beschadigd is.Elektrische toestellen moeten altijd hersteld worden door een daartoe gekwalificeerde persoon.Slechte reparaties kunnen leiden tot een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker. Als een herstellingnodig is, neemt u contact op met onze klantendienst of met een

תוכן סיכום בדף לא. 11

TOPCOM SMC-2000H•44.1Als het materiaal of de stof die het massagemechanisme bedekt, gescheurd of beschadigd is, magu het toestel niet langer gebruiken.Steek nooit enig lichaamsdeel (vingers of hand) in het apparaat.InstallatieTransportschroefVerwijder de transportschroef aan de achterkant van het product voor gebruik.Indien u deze schroef niet verwijdert, kan dit blijvende schade veroorzaken aanhet massagekussen.In dat geval wordt geen garantie verleend.Het massagekussen wordt geleverd met een

תוכן סיכום בדף לא. 12

TOPCOM SMC-2000HIIIRolmassage van de hele rugBij een rolmassage is het alsof twee handen of duimen op en neer gaan langs de wervelkolom.• Druk op deze knop voor een ‘rollende’ massage van de hele rug.• Het respectieve lampje begint te branden.• U geniet van een rolmassage van de hele rug.• Druk nogmaals op deze knop om deze massage uit te schakelen.IV••••V••••VI•••VIIRolmassage van de bovenrugDruk op deze knop wanneer u enkel een massage van de bovenrug wenst.He

תוכן סיכום בדף לא. 13

TOPCOM SMC-2000HXI••••Shiatsumassage van de onderrugDruk op deze knop wanneer u enkel een massage van de onderrug wenst.Het respectieve lampje begint te branden.Het massagemechanisme zal tijdens de massage het bovenste gedeelte overslaan.Druk nogmaals op deze knop om de massage uit te schakelen.XII•DemonstratieknopDruk op deze knop om de functies van het massagekussen te demonstreren.6Technische gegevensAfmetingen (B/H/D)GewichtSpanning voedingseenheid:– Ingang:– Uitgang:7•••

תוכן סיכום בדף לא. 14

TOPCOM SMC-2000Hhergebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu. Wend u tot deplaatselijke overheid voor meer informatie over de inzamelpunten bij u in de buurt.10 Topcom-garantie10.1GarantieperiodeOp de Topcom-toestellen wordt een garantie van 24 maanden verleend. De garantieperiode gaat in opde dag waarop het nieuwe toestel wordt gekocht. Er is geen garantie op standaard of oplaadbarebatterijen (type AA/AAA).Kleine onderdelen of defecten die een verwaarloosbaa

תוכן סיכום בדף לא. 15

TOPCOM SMC-2000H1UtilisationLe SMC-2000H est un coussin masseur Shiatsu transportable qui contient des engrenages et desmoteurs électroniques internes conçus pour masser la personne qui est assise dessus.La fonction Shiatsu pleine intensité imite un massage fort et stimulant.Le coussin de massage peut être fixé sur une chaise de bureau ou toute autre chaise adaptée avec undossier (chaise, canapé ou similaire).Grâce au contrôleur, vous pouvez varier le type, l'emplacement ou l'intensité

תוכן סיכום בדף לא. 16

TOPCOM SMC-2000H3.2•••••••••••••3.3•••••16Choc électriqueN'utilisez pas ce produit lorsque le cordon ou la prise est endommagé.N'utilisez pas ce produit s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé.Seul un personnel qualifié est autorisé à réparer les appareils électriques. De mauvaisesréparations peuvent entraîner des dangers considérables pour l’utilisateur. En cas de réparationsnécessaires, veuillez contacter notr

תוכן סיכום בדף לא. 17

TOPCOM SMC-2000H••44.1Si le matériau ou le tissu couvrant le mécanisme de massage se déchire ou est endommagé,interrompez l'utilisation.Ne mettez jamais vos doigts ou vos mains à l'intérieur de l'appareil.InstallationVis de transportRetirez la vis de transport placée à l'arrière du produit avant toute utilisation.Si vous ne la retirez pas, le coussin de massage sera endommagé de manièrepermanente.Le coussin de massage est fourni avec une vis située à l'arrière de l'appareil afi

תוכן סיכום בדף לא. 18

TOPCOM SMC-2000HIIIMassage complet du dos par roulementLe roulement correspond à deux mains ou pouces se déplaçant de haut en bas le long de votre colonnevertébrale.• Appuyez sur ce bouton pour un massage complet du dos par roulement.• Le voyant correspondant s'allume.• Vous apprécierez un massage complet du dos par roulement• Appuyez à nouveau sur ce bouton pour arrêter le massage.IV••••V••••VI•••VIIMassage du haut du dos par roulementAppuyez sur ce bouton p

תוכן סיכום בדף לא. 19

TOPCOM SMC-2000HXI••••Massage Shiatsu du bas du dosAppuyez sur ce bouton pour un massage du bas du dos uniquement.Le voyant correspondant s'allume.Le mécanisme de massage bloquera le rouleau supérieur pendant le massage.Appuyez à nouveau sur ce bouton pour arrêter le massage.XII•Bouton de démonstrationAppuyez sur ce bouton pour une démonstration des caractéristiques du coussin de massage.Pour votre sécurité, l'appareil est équipé d'un arrêt automatique au bout de15 minutes.

תוכן סיכום בדף לא. 20

TOPCOM SMC-2000Hcontribuez fortement à la protection de l'environnement. Pour toute information supplémentaire sur lespoints de collecte dans votre région, contactez les autorités locales.10 Garantie Topcom10.1Période de garantieLes appareils Topcom bénéficient d'une période de garantie de 24 mois. La période de garantie prendeffet le jour de l'achat du nouvel appareil. Il n'y a aucune garantie sur les piles standard ou rechargeables(de type AA/AAA).Les accessoires et les défauts qui o

השאירו תגובה